Coronavirus and social media

Na (prirejenem) besedilu se je učence usmerilo v probleme, povezane s pandemijo covida – predvsem gre za odpiranje družbene razsežnosti v smislu, kako so se spremenili vzorci obnašanja v času pandemije. Znotraj kritičnega mišljenja so učenci zavzemali različne perspektive (implicitni način poučevanja). 

Na podlagi članka so učenci reševali učni list v okolju LiveWorksheets, ki je učence spodbudil k zaznavanju problemov, predstavljenih v besedilu. Svoje videnje problematike so nato izrazili preko vprašalnika o čustvih in vprašalnika o socialnih omrežjih v Mentimetru, pridobljeni podatki pa so služili kot osnova za postavljanje vprašanj in določanje potencialnih problemov v Google obrazcih in Google dokumentih (datoteki z zbranimi odgovori sta pripeti spodaj).